• సిన్ప్రో ఫైబర్గ్లాస్

ఫ్యాక్టరీ టూర్

ఫ్యాక్టరీ టూర్

కర్మాగారం-(7)
కర్మాగారం-(1)
ఫ్యాక్టరీ-(11)
సంస్కృతి-(1)
కర్మాగారం-(2)
కర్మాగారం-(3)
ఫ్యాక్టరీ-(4)
ఫ్యాక్టరీ-(8)
ఫ్యాక్టరీ-(5)
ఫ్యాక్టరీ-(10)
కర్మాగారం-(9)
కర్మాగారం-(6)